FASS Reports

REPORT WITH PROPOSAL FOR APPOINTMENT INTO SCIENTIFIC/ARTISTIC FIELD OF :
IZVJEŠTAJ SA PRIJEDLOGOM ZA IZBOR U NAUČNOJ/UMJETNIČKOJ OBLASTI :

PSYCHOLOGY / PSIHOLOGIJA

ANGLISTICS / ANGLISTIKA

VISUAL ART /VIZUALNA UMJETNOST

POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY / POLITIČKE NAUKE I SOCIOLOGIJA