Konkurs za izbor akademskog osoblja - Anglistika

Tarih:

Cumartesi, Mayıs 29, 2021 - 17:29
Ek Dosyayı Görüntüle

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

Konkurs

za izbor akademskog osoblja

 1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za naučnu oblast Anglistika   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a,  te općih uslova propisanih Zakonom o radu, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se kandidat prijavljuje;
 4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 5. Objavljene naučne radove ( fotokopije iz publikacija), uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 7. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa stečenim zvanjem doktora primijenjene lingvistike, kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na predmetima Cjeloživotno učenje i nastava engleskog jezika, Obrazovna filozofija i nastava engleskog jezika, Primijenjena lingvistika i Lingvističke škole i pravci, te kandidati koji imaju ostvarene naučne rezultate iz polja andragogije u nastavi stranog jezika i mjerenja leksičke i sintaktičke složenosti u upotrebi stranog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj fotokopiji originala. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VANREDNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe