KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja za naučnu oblast Psihologija

Datum:

Srijeda, Februar 24, 2021 - 09:20
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

KONKURS

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) za naučnonastavno zvanje kako slijedi:

 

 

 1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor  za naučnu oblast Psihologija - 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

 

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:111/12). 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati eksperti za biološke i genetske aspekte psihijatrijskih poremećaja, posebice šizofrenije i bipolarnih poremećaja, te metakognicije i metakognitivnih sposobnosti vezanih za psihološko blagostanje, kao i eksperti za kognitivne i emocionalne aspekte poremećaja vezanih za korištenje internet, uključujuči problematično korištenje društvenih mreža i poremećaj igranja igrica na internetu i eksperti u biološkim i neurološkim aspektima psihijatrijskih poremećaja, posebice vezanih za depresiju i u psihoterapiji.

 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 

 1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
 5. Objavljena knjiga relevantna za izbor u akademsko zvanje ili supstitucija;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 7. Dokaz da je ostvaren originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;
 8. Dokaz o uspješno okončanom mentorstvu;
 9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ( ne starije od 6 mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a IUS zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe