KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

Datum:

Srijeda, Oktobar 28, 2020 - 09:09
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) za naučnonastavna zvanja, kako slijedi:

1.    Nastavnik u svim zvanjima za naučnu oblast Biološke nauke – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom* 
* Prednost prilikom izbora u zvanje imaju kandidati sa pokazanim naučim rezultatima u polju bioinformatike i proteomike biljaka

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji  je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.  

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1.    Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
2.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
3.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se kandidat prijavljuje;
4.    Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
5.    Objavljene naučne radove (fotokopije iz publikacija), uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
6.    Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje (printana ili elektronička kopija);
7.    Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
8.    Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod;
9.    Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
10.    Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.
__________________
1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a IUS zadržava pravo da
od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U
AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne
oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.


 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe