KONKURS za izbor dekana FASS-a

Datum:

Utorak, Januar 29, 2019 - 10:26

Konkurs za izbor dekana Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka

 

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, člana 63. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, u vezi sa Odlukom Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, broj: IUS-FASS 05-2012/18, Vijeće Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

 

KONKURS

za izbor dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

 

Pozicija:

1) Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka…...........................1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Opis poslova:

 

* Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;

* Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu;

* Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;

* Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

* Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;

* Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;

* Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;

* Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

* Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;

* Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu;

* Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i koji većinski nastavni angažman realiziraju na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

* Biografiju/CV;

* Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

* Odluku o posljednjem izboru u zvanje (kopija); i

* Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu (original ili ovjerena kopija).

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period predmetne pozicije.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FASS - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar

18 Decembar

14 Decembar

10 Decembar

04 Decembar

01 Decembar

30 Novembar