K O N K U R S - Nastavnik u zvanju docent za umjetničku oblast Vizualna umjetnost

Datum:

Srijeda, Juli 7, 2021 - 11:59
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-1195/21 od 23.06.2021. godine i Saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-1258/21 od 28.06.2021. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavna zvanja

 

 1. Nastavnik u zvanju docent za umjetničku oblast Vizualna umjetnost   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u umjetničkonastavno zvanje propisanih članom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u umjetničkonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, dva javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva i pokazani rezultati u nastavnom radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju / Curriculum Vitae;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja (dostavlja se diploma II ciklusa studija ili diploma o završenom VII stepenu po predbolonjskom načinu studiranja);
 4. Dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom;
 5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 6. Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;
 7. Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu;
 8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa iskustvom u izvođenju nastave iz oblasti Vizualne umjetnosti na visokoškolskoj ustanovi, dobitnici nagrada iz relevantne oblasti i koji su učestvovali u projektima na lokalnom i međunarodnom nivou i sa radnim iskustvom minimalno 5 godina na digitalnim interaktivnim projektima u različitim oblastima kreativne industrije.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA – DOCENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe