Dekanova poruka

Dragi studenti,

Svijet u kojem živimo je svijet koji se mijenja i od nas traži da činimo isto. Kompleksnost i raznovrsnost društvenih tokova kojima svjedočimo kao produkt izuzetnog naučnog i tehnološkog razvoja u 20. otvorili su potpuno novu stranicu čovječanstva u našem 21 stoljeću. Akumulirano znanje prethodnih generacija i epoha sudara se sa našom sadašnjošću, a nesumnjivo još veći sraz će biti sa našom budućnošću. Otuda se razumijevanje društva, države, umjetnosti i čovjeka kao takvog nameće kao imperativ ukoliko želimo sačuvati vlastitu suštinu u automatiziranom svijetu koji nas sve više okružuje i stavlja ljudski rod u kompetitivni odnos spram mašine – čovjekovog izuma, njegovog pomagača ali i njegove potencijalne prijetnje.

FASS vam nudi upravo tu vrstu povratka, traganja i dosezanja čovjekove suštine u njenoj historijskoj, filozofskoj, sociološkoj, umjetničkoj i psihološkoj dimeziji, te razumijevanja i prihvatanja nužnosti promjene i prilagođavanja istoj. Kao bića oivičena vremenom i prostorom, sa vlastitim idejama o smislu i u potrazi za zajednicom, skloni mašti i kreaciji pozvani smo da propitujemo našu humanost ali i humanost svijeta u kojem živimo. FASS vam na temelju svoje urođene multidisciplinarnosti nudi upravo sagledavanje te široke slike, s jedne strane, i alate da na kraju studija budete osposobljeni za participiranje u svijetu koji se mijenja, ne mijenjajući bitak i svoju prirodu usljed zahtjeva pobornika tehnologije i njene svojevrsne supremacije nad čovjekom.

Tri odsjeka (Umjetnost, Društvene nauke i Kulturološke studije) i pet programa (Društvene i političke nauke, Psihologija, Vizualna umjetnost i komunikacijski dizajn, Engleski jezik i književnost, Kulturološke studije) te osoblje fakulteta garant su da ćete na našem fakultetu dobiti naobrazbu kojom ćete postati aktivni učesnici društvenih i političkih tokova i procesa, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou, imati potrebne vještine da ovladate novim medijima i savremenim izazovima te prepoznate smjer u kojem idemo. Da upravo vi budete činioci pozitivnih procesa i promjena ali ne na uštrb čovječnosti.

Dekan Assist. Prof. Dr Admir Mulaosmanović
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka - FASS