Vacancy Announcement for the position of Rector of the International University of Sarajevo

Date:

Friday, April 27, 2018 - 14:17

 

Na osnovu člana 131. i 132. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/2017), Odluke Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu o usvajanju ostavke rektora, broj: IUS- SENAT 11- 739/2018 od 02.04.2018. godine, Odluke o raspisivanju konkursa za izbor rektora, broj: IUS-SENAT-11-742/2018 od 02.04.2018. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, raspisuje

 

K O N K U R S
za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

 

Opis pozicije rektora:

 • Za rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: IUS) može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovnog profesora.
 • Rektor se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
 • Rektor Univerziteta bira se većinom glasova od ukupnog broja članova Senata i to tajnim glasanjem.

 

Posebni uslovi:

 • da je kandidat nastavnik u naučno - nastavnom zvanju redovnog profesora koji ispunjava uslove za to zvanje na IUS-u;
 • da je u radnom odnosu na IUS-u sa punim radnim vremenom;
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije; i
 • da poznaje (aktivno govori) engleski jezik;

 

Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati kandidati trebaju priložiti:

 

 • biografiju (CV),
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje redovnog profesora,
 • potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na IUS-u,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (nije potrebno za kandidate koji posjeduju diplomu jednog od stepena obrazovanja sa univerziteta u državi gdje se nastava izvodi na engleskom jeziku),
 • uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju za krivično djelo* i
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)*.

  *Navedena uvjerenja kandidat dostavlja nakon izvršenog izbora na dužnost rektora.

 

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren zaključno sa 07.05.2018. godine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža -Sarajevo sa naznakom (Prijava na Konkurs za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu).

 

Predsjedavajući Senata

 

Prof. dr Ahmet Yildirim

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe