O D L U K A o poništenju konkursa

Date:

Monday, June 1, 2020 - 10:20

U skladu sa zaključkom Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-FASS-05-856/20 od 27.05.2020. godine, vd dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Poništava se konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje lektor, za naučnu oblast Turski jezik, objavljen dana 22.04.2020.  godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

II

Konkurs iz tačke I ove odluke se poništava jer se nastavna potreba za akademskim može zadovoljiti angažmanom postojećeg raspoloživog akademskog osoblja na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

III

Poništenje konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe