Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora-Menadžment

Date:

Wednesday, July 29, 2020 - 10:27

  

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1136/20 od 03.07.2020. godine, Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje vanrednog profesora za sljedeću naučnu oblast:

Menadžment ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na predmetima „Poduzetničko liderstvo“, „Međunarodni marketing“, „Napredne metode poslovnog istraživanja“, „Poduzetništvo i upravljanje malim poduzećima“, „Kvalitativne metode istraživanja u poslovanju“, te posjeduju Certifikat za evaluaciju projekata (IPDET).

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;

Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;

Objavljena knjiga relevantna za izbor u akademsko zvanje;

Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;

Dokaz da je ostvaren originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;

Odluka o imenovanju za mentora kod izrade magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VANREDNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

15 September

01 September

31 August

14 July

14 September

13 September

07 September

30 August