Konkurs za dekana FASS-a

Date:

Thursday, May 21, 2020 - 09:53
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

 

Konkurs za izbor dekana Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, člana 63. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu a u vezi sa Odlukom Vijeća fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, broj: IUS-FASS 05-3034/19, Vijeće Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

KONKURS

za izbor dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

Pozicija:

1) Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka…...........................1 izvršitelj/izvršiteljica

Opis poslova:

Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;

Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu;

Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;

Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;

Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom;

Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;

Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;

Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu;

Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i koji većinski nastavni angažman realiziraju na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

Biografiju/CV;

Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i

Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FASS- NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe