K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

Date:

Saturday, February 3, 2018 - 21:31

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i Saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-295/18 od 02.02.2018. godine, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u sva naučnonastavna zvanja za sljedeću naučnu oblast:

 

1.      Naučna oblast Računarske nauke...........................2 nastavnika

 

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1.      Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;

2.      Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;

3.      Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

4.      Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;

5.      Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;

6.      Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);

7.      Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;

8.      Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

9.      Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da

od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente

odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu

dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva

prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U

AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne

oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj

koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža,

Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave

se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

 

  DEKAN

 

 

_______________________

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe