K O N K U R S - Sekretar fakulteta

Date:

Wednesday, October 2, 2019 - 14:47

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-UO-08-5/2016 od 16.04.2016. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za prijem zaposlenika u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeće radno mjesto:

1.Sekretar fakulteta......................................................................................................................1 izvršilac

Opći kriterijii stepen obrazovanja
1)    Univerzitetska diploma pravnih nauka;
2)    Poznavanje engleskog jezika je obavezno;
3)    Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;
4)    Najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Kratak opis radnog mjesta:
•    Sudjeluje u organizovanju i vođenju fakulteta, sudjeluje na sastancima vijeća fakulteta;
•    Priprema, predlaže i finalizira odluke dekana i fakultetskog vijeća;
•    Organizuje i rukovodi radom administrativne službe fakulteta;
•    Prati i primjenjuje propise, daje pravna mišljenja;
•    Priprema materijale za sjednicu naučno-nastavnog vijeća i drugih organa fakulteta;
•    Stara se o pripremi sjednica stručnih organa fakulteta;
•    Organizuje javno razmatranje nacrta i prijedloga opštih akata Univerziteta i fakulteta, 
•    Prikuplja, sređuje i pravno obrađuje primjedbe i prijedloge date u roku razmatranja opštih akata, izrađuje planove rada službe, učestvuje u izradi planova rada i razvoja fakulteta,
•    Priprema rješenja u upravnom postupku, koordinira pripremu i potpisivanje ugovora o studiranju, pomaže u spravljenju ugovora o radu za akademsko osoblje;
•    Priprema sve vrste odluka i rješenja o radno pravnom statusu radnika fakulteta;
•    Priprema ugovore vezane za poslovanje fakulteta;
•    Daje uputstvo za rad studentske službe, pruža stručnu pomoć komisijama, delegacijama i drugim organima fakulteta, prisustvuje sjednicama naučno-nastavnog vijeća i vodi zapisnik,
•    Izrađuje analize i informacije iz domena poslova službe;
•    Priprema odgovore na žalbe, tužbe i slično, priprema izvještaje iz domena službe i dostavlja nadležnim organima;
•    Sarađuje sa studentima članovima naučno-nastavnog vijeća i drugim studentskim organizacijama na fakultetu;
•    Pravi ugovore o povremenim i privremenim poslovima ili ugovore o djelu sa fakultetskim osobljem koji su angažovani na fakultetu kao: profesori s drugih fakulteta, stručnjaci iz prakse, gostujući profesori;
•    Obavljaju poslove iz domena radnih odnosa, kao i druge poslove po nalogu dekana fakulteta i rukovodioca službe za pravne poslove i normativnu djelatnost.
•    Poslodavac može tražiti od zaposlenika da u okviru poslova ovog radnog mjesta obavlja i druge poslove, kao što su učešće u komisijama, prijevodu, sastancima, konferencijama i slično. 

Za svoje poslove direktno odgovara zamjeniku generalnog sekretara za pravne i administrativne poslove.


Uz prijavu na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1.    Biografiju (CV);
2.    Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu. 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci. 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – SEKRETAR FAKULTETA” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15
71 210 Ilidža

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati. 


 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

30 July

07 August

29 July

24 July

22 July

17 July

09 July

02 July

01 July

25 June

24 June

17 June

16 June

11 June